Giới thiệu Lookme
Thông tin liên hệ
Điều khoản
Quy chế hoạt động
Quy trình giải quyết tranh chấp
Chính sách bảo mật
Chính sách và điều khoản dịch vụ
Điều khoản dịch vụ

Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm, thông tin và dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ được cung cấp bởi Lookme.vn là tài sản của Công ty Cổ Phần LOOKME.
Bằng việc sử dụng các sản phẩm, thông tin và dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Mặc dù chúng tôi có thể tìm cách thông báo cho bạn khi có những thay đổi lớn trong các Điều Khoản Dịch Vụ này, nhưng bạn cần phải xem lại định kỳ bản cập nhật gần nhất tại đây. Chúng tôi có thể, theo quyền quyết định của riêng mình, thay đổi hoặc điều chỉnh các Điều Khoản Dịch Vụ và các chính sách vào bất kỳ thời điểm nào, và bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những thay đổi hoặc điều chỉnh nêu trên.

Các tài khoản tại Lookme.vn

Để truy cập một số tính năng của Dịch Vụ, bạn sẽ phải đăng kí Tài Khoản trên Lookme.vn. Bạn không bao giờ được sử dụng tài khoản của người khác khi không được cho phép. Khi tạo tài khoản của mình, bạn phải cung cấp thông tin mới nhất, chính xác và hoàn chỉnh. Bạn chỉ chịu trách nhiệm đối với hoạt động diễn ra trên tài khoản của mình, và bạn phải bảo mật mật khẩu tài khoản của mình. Bạn phải thông báo ngay lập tức cho Lookme về bất kỳ vi phạm nào đối với sự bảo mật hoặc việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Mặc dù Lookme sẽ không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất của bạn do việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn, nhưng bạn có thể phải chịu trách nhiệm đối với những tổn thất của Lookme hoặc những người khác do việc sử dụng trái phép đó.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Dịch Vụ có thể chứa các đường dẫn đến các trang web của bên thứ ba mà Lookme không sở hữu hoặc kiểm soát. Lookme không kiểm soát, và không nhận trách nhiệm nào đối với nội dung, các chính sách bảo mật, hoặc các hành động của bất kỳ các trang web bên thứ ba nào. Ngoài ra, Lookme sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang bên thứ ba nào. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn giải trừ một cách rõ ràng cho Lookme khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm phát sinh từ việc bạn dùng bất kỳ trang web bên thứ ba nào.

Do vậy, chúng tôi khuyến khích bạn nhận biết được khi bạn rời khỏi Dịch Vụ và đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của từng trang web khác mà bạn vào xem.

Chúng tôi nỗ lực để có những biện pháp bảo mật và cung cấp dịch vụ tốt nhất. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối rằng trang web lookme.vn không bị tấn công phá hoại, hoặc phát tán virus, phần mềm độc hại. Và chúng tôi cũng không đảm bảo trang web luôn an toàn, bảo mật, không có lỗi hoặc trang web sẽ hoạt động mà không bị gián đoạn, chậm trễ hoặc thiếu sót. Trong phạm vi mà luật cho phép, chúng tôi cũng từ chối mọi bảo đảm dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm các bảo điểm ngụ ý về quyền sở hữu và không vi phạm.

Chúng tôi không kiểm soát hoặc chi phối hành động hay phát ngôn, chia sẻ thông tin của mọi người và những đối tượng khác nếu nó không vi phạm chính sách. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về hành động hoặc cách ứng xử (dù trực tuyến hay ngoại tuyến) của họ hoặc mọi nội dung thông tin mà họ chia sẻ. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kì mất mát, thiệt hại, tổn thất nào theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp do việc sử dụng thông tin trên trang web này.

Sửa đổi và chấm dứt dịch vụ

Chúng tôi không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ toàn bộ hoặc một phần các thông tin, thay đổi giao diện, bố cục trang web, và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một Dịch vụ và bất kì thời điểm nào mà không cần báo trước.

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ rất tiếc khi bạn không còn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa. Google cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn hay thêm hoặc tạo ra những giới hạn mới cho Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.
Chúng tôi tin rằng bạn sở hữu dữ liệu của bạn và việc bảo toàn quyền truy cập của bạn đối với dữ liệu đó là điều quan trọng. Nếu chúng tôi ngừng một Dịch vụ nào đó, khi khả thi và hợp lý, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước hợp lý và cơ hội để đưa thông tin ra khỏi Dịch vụ đó.

Sử dụng dịch vụ

Bạn đồng ý KHÔNG đăng tải, phát tán, truyền bá bất kì các thông tin bất hợp pháp hoặc trái với thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội dưới bất kì hình thức nào.
Bạn đồng ý KHÔNG truyền bá hay khuyến khích những hành vi phạm tội.
Bạn đồng ý KHÔNG đăng tải hoặc phát tán các thông tin vi phạm bản quyền, các thông tin, dữ liệu có chứa bất kì các thành phần nguy hại nào cho trang web, máy chủ của chúng tôi và cho các người sử dụng khác.
Bạn đồng ý KHÔNG có các hành động phá hoại, hạn chế, hoặc cấm đoán bất kì người dùng nào khác sử dụng và truy cập trang web này.
Bạn đồng ý KHÔNG xâm nhập, tìm cách xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kì các dữ liệu nào trên trang web và máy chủ của chúng tôi nếu không được chúng tôi cho phép.
Bạn đồng ý KHÔNG sử dụng các thông tin, dữ liệu của trang web vào mục đích thương mại.

Chúng tôi có toàn quyền xóa bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung người dùng đăng tải bất kì thời điểm nào mà không cần báo trước.

Kết thúc dịch vụ

Chúng tôi có toàn quyền chấm dứt 1 phần hoặc toàn bộ quyền sử dụng dịch vụ của bạn trên trang web vào bất kì lúc nào mà không cần báo trước nếu chúng tôi thấy rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào của chúng tôi hoặc chúng tôi thấy điều đó là phù hợp và cần thiết.

Quyền sỡ hữu trí tuệ

Chúng tôi có toàn quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và các quyền khác về nội dung, thương hiệu, dịch vụ, sản phẩm được chúng tôi cung cấp trên trang web. Bạn không được phép đăng tải, xuất bản, tái xuất bản, phân phối hoặc tạo ra những bản sửa đổi của trang web nếu không được sự đồng ý của chúng tôi bằng văn bản. Bạn cũng không có quyền sử trang web và dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi bằng văn bản.

Bạn sở hữu nội dung mình tạo và chia sẻ trên Lookme.vn. Bạn được tự do chia sẻ nội dung của mình với bất kỳ ai khác, ở bất cứ đâu mà bạn muốn và bạn phải tự chịu trách nhiệm về các thông tin bạn chia sẻ. Đồng thời, bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi có liên quan tới Lookme.vn một cách hoàn toàn miễn phí.

Bạn đồng ý trao cho chúng tôi toàn bộ quyền và cấp phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; bạn cần lưu ý rằng, các bài viết (post) trên diễn đàn, hoặc tại các khu vực được phép có thể tiếp tục nằm trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.

Khiếu nại về quyền tác giả

Nếu bạn là chủ sở hữu quyền tác giả hoặc là bên đại diện chủ sở hữu quyền tác giả và cho rằng bất kỳ Nội Dung nào xâm phạm các quyền tác giả của bạn, bạn có thể gửi thông báo căn cứ đến [email protected]